NOTICE
로그인 회원등록 비번분실
 
Bratsche! Column
Bratsche! 님께서 제공해주시는 글들을 모았습니다.
항상 좋은 정보를 주시는 Bratsche! 감사합니다.
Kim Kashkashian 내한 독주회      
Bratsche!     2006-10-22 (일) 12:38    추천:0     조회:4788     210.xxx.149
ㆍ첨부#1 Kashkashian.jpg (0KB) (Down:49)


현역 최고의 비올리스트인 Kim Kashkashian의 독주회를 드디어 한국에서 만나게 됐네요.
내년 3월11일 내한 독주회가 예정되어 있더군요,
비올리스트라면 반드시 참석해야할 연주인것 같군요.
역대 내한 비올리스트중 최고 거물이네요~
프로그램외 기타 정보, 추후 공지 하겠습니다.
     
    N         제목   작성자 작성일 조회
33 초대합니다. Quatrabratsche! [10] Bratsche! 01-16 22:31 7086
32 (새로나온 CD) J.S.Bach/Ngwenyama Bratsche! 01-02 09:57 4378
31 매우 희귀한 사진들 [1] Bratsche! 10-28 10:24 6168
30 (새로나온 CD) Hoffmeister 비올라 작품집 [3] Bratsche! 09-09 21:59 4850
29 (새로나온 CD) Bloch, Suite for viola and orchestra Bratsche! 09-05 14:38 4908
28 (새로나온 CD) Viola Lumina Bratsche! 09-05 11:14 4393
27 비올라 듀엣 Bratsche! 08-20 08:05 6169
26 (공연초대) 김선주 비올라 독주회 [12] Bratsche! 08-06 17:30 9462
25 2005학년도 입시곡 Bratsche! 07-09 11:50 4424
24 (비올라 독주회) 리차드 용재 오닐 [3] Bratsche! 06-28 19:07 5930
23 새로나온 CD, J.S.Bach 작품집 [2] Bratsche! 05-23 10:26 6019
22 Hummel "Fantasie" 협연 Bratsche! 10-28 09:47 4858
21 Kim Kashkashian 내한 독주회 Bratsche! 10-22 12:38 4788
20 (새로나온 CD) Bashmet 최신 녹음 Bratsche! 10-13 13:46 4211
19 (새로나온 CD) Violent viola Bratsche! 09-15 15:44 5051
18 (새로나온 CD) Lionel Tertis, 1919~1924년 연주 Bratsche! 08-26 16:33 6466
17 Lillian Fuschs 무반주 비올라작품집 Bratsche! 08-06 14:46 4715
16 地名 viola [1] Bratsche! 08-05 08:47 5204
15 (새로나온 CD) 최근 발매된 4종류 Bratsche! 07-18 08:24 4917
14 (새로나온 CD) J.S.Bach & Walton Bratsche! 07-14 09:05 5547
12345678